Obnovenie hesla

Milí hostia, prajeme Vám u nás príjemný pobyt a prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov.

 

1. Udržujte, prosím, poriadok a čistotu v chate aj jej okolí počas celej dĺžky Vášho pobytu.

 

Nástup na pobyt

2. Rezervácia: Ubytovanie klientov v objekte chát „Slnečné chaty pod Ďumbierom“ sa uskutoční na základe ich záväznej rezervácie a uhradenia rezervačného poplatku- zálohy.

3. Cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený na internete. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.

4. Storno poplatky:
• Zrušenie rezervácie 30 a viac dní pred nástupom: storno poplatok 15% z ceny ubytovania.
• Zrušenie rezervácie 10 a viac dní pred nástupom: storno poplatok 20% z ceny ubytovania.
• Zrušenie rezervácie menej ako 10 dní pred nástupom: storno poplatok 50% z ceny ubytovania.

5. Čas nástupu na pobyt je od 14:00 hodiny.

6. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie nachate.

7. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.

8. Pri prevzatí objektu preberá klient inventár celého objektu a berie na seba zodpovednosť za škody vzniknuté na objekte a jeho zariadení.

 

Pobyt

9. Objekt a jeho zariadenia sú udržiavané a funkčné. Ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.

10. Rešpektujte, prosím, nočný kľud v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. Za dodržiavanie nočného kľudu zodpovedá osoba, ktorá od nás chatu prenajala.

11. Za maloleté ubytované deti zodpovedá ich zákonný zástupca. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča ponechávať maloleté deti bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri.

12. V objekte platí prísny zákaz fajčenia a kladenia ohňa okrem miesta na to určeného.

13. Pri odchode z chaty je nájomca povinný riadne uzamknúť vchodové dvere a pozatvárať všetky okná a balkónové dvere. Kvôli lesnej zvery je potrebné vstupné aj balkónové dvere za sebou vždy zatvárať.

14. Prenajímateľ nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze hostí vnesených do objektu, rovnako ako za škody spôsobené na majetku hostí. Toto sa vzťahuje aj na automobily, motocykle, bicykle a pod.

15. Prenajímateľ má právo priebežne kontrolovať počet osôb v objekte, upozorniť na nevhodné správanie či ničenie majetku. Pri hrubom porušení chatového poriadku a po zvážení situácie je prenajímateľ oprávnený ohlásiť policajnú hliadku, prípadne vyzvať ubytovaných hostí k opusteniu objektu bez nároku na vrátenie peňazí za ubytovanie.

16. Do záchodov a odpadov umývadiel je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety, hygienické potreby, potraviny, alebo vylievať tekutiny, ktoré nie sú na tento účel určené. V prípade upchatia odpadového potrubia v dôsledku nedodržania uvedeného pokynu účtujeme náhradu škody vo výške 180 €.

17. Je zakázané svojvoľne zvyšovať počet osôb počas pobytu bez vedomia majiteľa.

 

Odchod

18. Čas odchodu je do 10:00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

19. Ubytované osoby súhlasia s týmto chatovým poriadkom prevzatím kľúčov od objektu. Tento chatový poriadok je dostupný v objekte chaty a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.

20. Rezervácie cez elektronickú platformu www.Booking.com. Špecificky v prípade vykonania rezervácie elektronicky cez internetovú platformu www.Booking.com sa takto vykonaná rezervácia riadi Pravidlami a podmienkami využívania internetovej služby www.Booking.com (vrátane pravidiel platformy www.Booking.com pre platobné operácie vykonávané
priamo cez ňu). Právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca takúto rezerváciu vyjadruje prostredníctvom platformy Booking.com súhlas s Pravidlami a podmienkami a berie na vedomie, že v prípade stornovania rezervácie vykonanej cez Booking.com  budeme postupovať v súlade s pravidlami a podmienkami vydanými platformou Booking.com. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty a zverejnený na internete.

 

Osobné údaje spracovávame pre potreby rezervácie podľa zásad GDPR.

Ďakujeme za pochopenie!

Ubytovací poriadok je platný od 1.12.2022